Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 17/2022privind aprobarea achiziționării imobilului “Fostă fermă agricolă cu destinația construcții industriale și edilitare și teren intravilan situat in localitatea Movila Banului”, insușirea raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat și a raportului de negociere intocmit de comisia de negociere2022/02/28
HCL 16/2022privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal UNITATE DE AMBALARE ȘI FORMULARE FERTILIZANȚI FOLIARI ȘI BIOSTIMULATORI și a Regulamentului Local de Urbanism aferent generat de imobilul situat în zona de est de satul Cioranca, adiacent drumului comunal DC 1(153) Strada Lalelelor, județul Buzău, inițiat de S.C. AGRO EST MUNTENIA S.R.L2022/02/28
HCL 15/2022privind aprobarea semnarii unor contrate de comodat intr dispensarul uman, veterinar si UAT Comuna Movila Banului2022/02/28
HCL 14/2022privind modificarea și completarea Contractului de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct nr. 462/02.04.2021, modificat și rectificat prin Actul Adițional nr. 1095/23.08.2021, autentificate de BIN Nicoară Elena2022/02/28
HCL 13/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Movila Banului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 20092022/02/28
HCL 12/2022privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului a amenzilor persoanelor fizice decedate2022/02/28
HCL 11/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Movila Banului in Adunarea Generala Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI Buzau 2008 sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare2022/02/28
HCL 10/2022privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului2022/02/28
HCL 9/2022privind aprobarea utilizării excedentului anului 2021 pentru acoperirea golului de casă in suma de 298 mii lei de la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzau2022/01/27
HCL 8/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generata a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 sa voteze aprobarea primirii comuneiMihailești  in Asociatie2022/01/27
HCL 7/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generata a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 sa voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa in Asociatie2022/01/27
HCL 6/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generata a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 sa voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociatie2022/01/27
HCL 5/2022privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile-drumuri din proprietatea publica a Unității Administrativ Teritoriale comuna Movila Banului in administrarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii și Comunicațiilor Rutiere SA, cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national Autostrada Ploiesti Buzau2022/01/27
HCL 4/2022privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20222022/01/27
HCL 3/2022privind aporbarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 20222022/01/27
HCL 2/2022privind aprobarea reorganizării rețelei unităților de invățământ preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023 aprobată de OMEC la nivelul comunei Movila Banului Buzau2022/01/27
HCL 1/2022privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 20222022/01/27
HCL 56/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul IV de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/11/26
HCL 55/2021privind alocarea sumei de 13000 lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis si prescolarilor din gradinitele de la nivelul comunei Movila-Banului, judetul Buzau cu ocazia serbarii Pomului de Craciun2021/11/26
HCL 54/2021privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a contributiei proprii aferente investitiei” Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul: Dispensar”2021/11/15
HCL 53/2021privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a contributiei proprii aferente investitiei” Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul: Camin Cultural”2021/11/15
HCL 52/2021privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Movila Banului pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau2021/10/25
HCL 51/2021prvind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2021/10/25
HCL 50/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, actualizați, ai obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2021/10/25
HCL 49/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul IV si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/10/25
HCL 48/2021privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 20222021/10/25
HCL 47/2021privind aprobarea modificarii HCL nr.26/27.05.2021 privind aprobarea semnarii unui act adtional la Contractul de asociere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pasunile aflate in proprietatea privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/10/25
HCL 46/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii„Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere sistem de canalizare in Comuna Movila Banului, Satele Cioranca Si Limpezis” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/25
HCL 45/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii„Modernizare drumuri comunale si satesti in Comuna Movila Banului. Satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/25
HCL 44/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie-decembrie 20212021/10/25
HCL 43/2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 2,63% pentru anul 2022 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/10/25
HCL 42/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/09/27
HCL 41/2021privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/09/27
HCL 40/2021privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2021-2022.2021/09/27
HCL 39/2021privind aprobarea modificării HCL nr.27/24.06.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2021/09/27
HCL 38/2021privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/09/07
HCL 37/2021privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/08/16
HCL 36/2021privind aprobarea documentatie referitoare la desfiintarea sediului vechi al primariei din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2021/08/16
HCL 35/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/08/16
HCL 34/2021privind aprobarea completarii Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/07/15
HCL 33/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/07/15
HCL 32/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august- octombrie 20212021/07/15
HCL 31/2021privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea postului de Sef serviciu in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau, serviciu public cu personalitate juridica2021/06/24
HCL 30/2021privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute catre SC Distributie Energie Electrica Romania, cu titlu gratuit, a unui teren proprietate publica a comunei Movila Banului in suprafata de 300,53 mp in vederea reapizarii lucrarii de investitii :”Lucrari de racordare pentru alimentare cu energie electrica Statie de Epurare in sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”2021/06/24
HCL 29/2021privind acodarea unui mandat special reprezentantului in Adinarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 sa semneze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie2021/06/24
HCL 28/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008 sa voteze aprobarea prmirii comunei Catina in Asociatie2021/06/24
HCL 27/2021privind aprobarea modificarii HCL nr.4/15.01.2021 privind aprobarea organigramei, statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 2021/06/24
HCL 26/2021privind aprobarea semnarii unui act aditional la contractul de asocierea in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct, pentru  realizarea unui parc eolian pe pasunile aflate in proprietatea privata a comunei Movila Banului, Buzau2021/05/27
HCL 25/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, Buzau2021/05/27
HCL 24/2021privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea postului de muncitor in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau serviciu public cu personalitate juridica2021/05/27
HCL 23/2021privind mentinerea in noul program judetean de transport a prevederilor existente pentru comuna Movila Banului in programul judetean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judetului Buzau care este valabil pana la 31.12.20212021/05/27
HCL 22/2021privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a UAT Movila Banului, Buzau2021/05/27
HCL 21/2021privind aprobarea Notei conceptuale si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii: “Reparatie si intretinere drumuri satesti in satele Movila Banului si Limpezis, judetul Buzau”2021/04/23
HCL 20/2021privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii: “Reparatie trotuar pietonal in Satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”2021/04/23
HCL 19/2021privind aprobarea burselor scolare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preunuversitar de stat pentru anul scolar2021-2022 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/04/23
HCL 18/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20212021/04/23
HCL 17/2021privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/04/23
HCL 16/2021privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate.2021/04/23
HCL 15/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 a comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/04/23
HCL 14/2021privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice al comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 20212021/04/23
HCL 13/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/04/23
HCL 12/2021privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 20212021/03/30
HCL 11/2021privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-20232021/03/30
HCL 10/2021privind aprobarea regulamentului, a procedurilor de emitere şi implementarea a formatului unic de card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Movila Banului2021/02/24
HCL 9/2021privind stabilirea criteriilor proprii si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local pentru anul 20212021/02/24
HCL 8/2021privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Movila Banului a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Movila Banului, județul Buzău.2021/02/24
HCL 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Movila Banului este membru asociat2021/02/24
HCL 6/2021cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Movila Banului, Judetul Buzau”2021/01/26
HCL 5/2021privind aprobarea efectuarii de cheltuieli in limita de 1/12 din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2020 pentru achizitionarea de mobilier la sediul primariei Movila Banului, judetul Buzau.2021/01/26
HCL 4/2021privind aprobarea modificării HCL nr.43/17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2021/01/26
HCL 3/2021privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20212021/01/26
HCL 2/2021privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 20212021/01/26
HCL 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020- ianuarie 20212021/01/26
HCL 50/2020privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/12/21
HCL 49/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul IV si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/12/21
HCL 48/2020privind alocarea sumei de 8000 lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis si prescolarilor din gradinitele de la nivelul comunei Movila-Banului, judetul Buzau cu ocazia serbarii Pomului de Craciun2020/12/21
HCL 47/2020privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 3,8% pentru anul 2021 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/12/21
HCL 46/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul IV de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/12/14
HCL 42/2020privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2020-2021.2020/11/25
HCL 41/2020privind alegerea viceprimarului comunei Movila Banului, județul Buzău2020/11/16
HCL 40/2020privind aprobarea organizarii Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/16
HCL 39/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020- ianuarie 20212020/11/16
HCL 38/2020privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău pentru trimestrul IV al anului 20202020/10/19
HCL 37/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA“ TIP V2, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău2020/09/30
HCL 36/2020privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare post mortem al Comunei Movila Banului, județul Buzău” domnului Turturica Ionel2020/09/30
HCL 35/2020privind aprobarea modificarii HCL nr.11/19.02.2020 privind planul anual de achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/09/22
HCL 34/2020privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău pentru trimestrul III al anului 20202020/09/22
HCL 33/2020privind aprobarea documentatiei tehnice pentru proiectul „Lucrari intretinere si reparatii strada Lalelelor(DC 153) in comuna Movila Banului, judetul Buzau2020/08/31
HCL 32/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/08/31
HCL 31/2020privind aprobarea solicitătii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijloci-S.A., plata comisionului de garantare și valoarea proiectului integrat finanțat prin submăsura 19.2_7 al comunei Movila Banului, intitulat”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”2020/07/24
HCL 30/2020privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul:”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”2020/07/24
HCL 29/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/07/24
HCL 28/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/07/24
HCL 27/2020privind acordul în vederea instalării unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală în perioada campaniei electorale pentru autoritatile publice locale in anul 20202020/07/24
HCL 26/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 20202020/06/30
HCL 25/2020privind aprobarea modificarii HCL nr.85/29.11.2019 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de finctii si a numarului de functii publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/06/30
HCL 24/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Movila Banului este membru asociat2020/05/29
HCL 23/2020privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invataman preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 aprobata de OMEN la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/04/30
HCL 22/2020 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si a unor bunuri de natura obiectelor de inventar de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/04/30
HCL 21/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/04/30
HCL 20/2020privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 20202020/04/30
HCL 19/2020 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.82/29.11.2019 privind atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/04/30
HCL 18/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie 20202020/04/30
HCL 17/2020privind completarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.80/29.11.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/03/09
HCL 16/2020privind aprobarea notei conceptuale Intretinere si asigurare functionalitate strazi intravilan, satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca2020/03/09
HCL 15/2020 privind aprobarea documentatiei tehnice privind Amenajare parcare in zona sala de sport Limpezis, comuna Movila Banului, judetul Buzau2020/03/09
HCL 14/2020privind aprobarea documentatiei tehnice privind Intretinerea si asigurarea functionalitate teren baza de sport Movila Banului, judetul Buzau2020/03/09
HCL 13/2020privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.84/29.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii acoperisului unei locuinte din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2020/02/19
HCL 12/2020 privind revocarea hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.83/29.11.2019 privind atestarea la domeniul privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in suprafata de 7896 mp situat in extravilanul comunei Movila Banului, tarlaua 1.2020/02/19
HCL 11/2020 privind aprobarea planului anual de achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/19
HCL 10/2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/19
HCL 9/2020privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre UAT Movila Banului si Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau2020/01/31
HCL 8/2020privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate2020/01/31
HCL 7/2020privind aprobarea modificarii HCL nr.22/31.08.1999 Sectiunea I – Bunuri imobile, pozitia nr.1 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/01/31
HCL 6/2020privind semnarea sub formă autentică a Contractului de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul Buzău2020/01/31
HCL 5/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ungureanu Viorel2020/01/31
HCL 4/2020privind aprobarea achizitiei unui imobil si a terenului aferent situate in satul Movila Banului, Str.Nuferilor, nr.167, judetul Buzau2020/01/31
HCL 3/2020privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 20202020/01/31
HCL 2/2020privind aprobare inchirierii prin licitatie publica a pasunilor din proprietatea privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/01/31
HCL 1/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20202020/01/31
HCL 88/2019privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2019 la nivelul comunei Movila-Banului, jud. Buzau2019/12/23
HCL 87/2019privind alocarea sumei de 6000 lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis si prescolarilor din gradinitele de la nivelul comunei Movila-Banului, judetul Buzau cu ocazia serbarii Pomului de Craciun2019/12/18
HCL 86/2019privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2019 si a listei de investitii la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/12/18
HCL 85/2019privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, Județul Buzău2019/11/29
HCL 84/2019privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii acoperisului unei locuinte din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau, distrus in incendiu.2019/11/29
HCL 83/2019privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in suprafata de 7896 mp, situat in extravilanul comunei Movila Banului, Tarlaua 1.2019/11/29
HCL 82/2019privind atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, județul Buzău2019/11/29
HCL 81/2019privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/11/29
HCL 80/2019privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2019/11/29
HCL 79/2019privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019 la ivelul ocmunei Movila Banului, judetul Buzau2019/11/29
HCL 78/2019Privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau si mandatarea reprezentantului UAT Movila Banului sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” aprobarea Strategiei de tarifare2019/11/29
HCL 77/2019privind revocarea HCL nr.75/17.10.2019 privind atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, județul Buzău2019/11/29
HCL 76/2019privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului Nr.70/17.10.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău2019/11/29
HCL 75/2019privind atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, județul Buzău2019/10/17
HCL 74/2019privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2019/10/17
HCL 73/2019privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2019 si a listei de investitii  la nivelul comunei Movila-Banului, jud. Buzau2019/10/17
HCL 72/2019privind aprobarea modificarii Planului Anual de Achizitii publice de la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 2019.2019/10/17
HCL 71/2019Privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii unei locuinte din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau distrusa in incendiu2019/10/17
HCL 70/2019privind modificarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău2019/10/17
HCL 69/2019privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comunaMovila Banului este membru asociat2019/10/17
HCL 68/2019privind aprobarea notei conceptuale „Intretinere si asigurare functionalitate strazi in satul Movila Banului jud. Buzau”2019/09/24
HCL 67/2019privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Movila Banului, jud. Buzau2019/09/24
HCL 66/2019privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2019 si a listei de investitii  la nivelul comunei Movila-Banului, jud. Buzau2019/09/24
HCL 65/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru octombrie-decembrie 20192019/09/24
HCL 64/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Movila Banului, jud. Buzau2019/09/24
HCL 63/2019privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului, jud. Buzau2019/09/24
HCL 62/2019privind aprobarea modificarii Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 20192019/09/12
HCL 61/2019privind rectificarea bugetului local pentru anului 2019 in trimestrul III la nivelul comunei Movila-Banului2019/09/12
HCL 60/2019privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2018 pentru sectiunea de dezvoltare in suma de 6200 lei pentru obiectivul de investitii Teren acoperit temporar in satul Lipezis2019/08/19
HCL 59/2019privind reoganizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al com. Movila Banului, jud. Buzau2019/08/19
HCL 58/2019privind aprobarea contractului de prestare, a terifelor si taxelor speciale pentru serviciul de salubizare al UAT comuna Movila Banului, jud. Buzau2019/08/19
HCL 57/2019privind darea in administrare a serviciului si sistemului de salubrizare ale com. Movila Banului, jud. Buzau catre „Servicul Salubrizare Movila Banului”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea consiliului local al com. Movila Banului, jud. Buzau2019/08/19
HCL 56/2019privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Anghel Paul si vacantarea mandatulu de consilier local2019/08/19
HCL 55/2019privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Neagoe Traian si vacantarea mandatulu de consilier local2019/08/19
HCL 54/2019privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Stoian Dorinel si vacantarea mandatulu de consilier local2019/08/19
HCL 53/2019privind modificarea unei hotarari a consiliului local al comunei Movila Banului, jud. Buzau2019/07/25
HCL 52/2019privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate2019/07/25
HCL 51/2019privind revocarea HCL nr. 37/23.05.2019 privind trecerea in domeniul privat al comunei Movila Banului a suprafetelor de teren ce au apartinut cooperativelor agricole de productie desfiintate la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau2019/07/25
HCL 50/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau2019/07/25
HCL 49/2019privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2018 pentru sectiunea de functionare in suma de 10000 lei reprezentand imprumut pentru Serviciul Salubrizare Movila Banului2019/07/02
HCL 48/2019privind rectificarea bugetului local pentru anului 2019 la nivelul comunei Movila-Banului2019/07/02
HCL 47/2019privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Gheorghe Alina Elena2019/06/28
HCL 46/2019privind incetarea mandatului de consilier local a doamnei Lazar Liliana si vacantarea mandatului de consilier local2019/06/28
HCL 45/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada iulie-septembrie 20192019/06/28
HCL 44/2019privind validarea mandatului de consilier local al domnului Oprea Ionel2019/06/28
HCL 43/2019pentru aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau, aferenta perioadei decembrie 2018-mai 20192019/06/28
HCL 42/2019privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/06/28
HCL 41/2019privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului2019/06/28
HCL 40/2019privind acordarea de sprijin financiar pentru asociatia sportiva “Vointa Limpezis” de pe raza UAT Movila Banului în anul 20192019/06/28
HCL 39/2019privind alocarea de fonduri parohiilor de pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/06/28
HCL 38/2019privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate2019/05/23
HCL 36/2019privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna MOVILA BANULUI, judeţul Buzău2019/05/23
HCL 35/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „ Construire teren sport acoperit temporar sat Limpezis, comuna Movila Banului ” in vederea includerii si finantarii investitiei2019/05/23
HCL 34/2019privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Petre Ion si vacantarea mandatului de consilier local2019/05/23
HCL 24/2019privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2018 in suma de 63150 lei pentru finantarea cheltuielilor la sectiunea de functionare la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/03/14
HCL 21/2019privind aprobarea unei asociare in participatie intre Consiliul local Movila Banului  si un investitor selectat care sa realizeze un obiectiv de producere a energiei electrice din resurse regenerabile pe terenurile din izlazul comunal2019/02/26
HCL 20/2019privind modificarea HCL nr 53/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2019 la ivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/02/26
HCL 19/2019privind aprobarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20192019/02/26
HCL 14/2019privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali pentru participarea la sedinte la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2019/01/29
HCL 11/2019privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Cocor Dorinel si vacantarea mandatului de consilier local2019/01/29
HCL 3/2019privind aprobarea completarii HCL nr 31/31.07.2018 privind obiectivul „AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL SI AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2019/01/15
HCL 58/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/12/17
HCL 57/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/11/26
HCL 55/2018privind alocarea sumei de 7200lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis si prescolarii de la gradinitele de la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau cu ocazia serbarii Pomului de Craciun2018/11/26
HCL 54/2018privind achizitionarea si montarea tablitelor indicatoare cu numele strazilor si a numerelor administrative imobilelor din comuna Movila Banului, jud. Buzau2018/11/26
HCL 52/2018privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului2018/11/26
HCL 51/2018privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor prescrise conform Codului de procedura fiscala2018/10/26
HCL 50/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/10/26
HCL 49/2018privind aprobarea unor cheltuieli lunare pentru telefoanele fixe si mobile apartinand UAT Movila Banului, judetul Buzau2018/10/15
HCL 48/2018privind aprobarea completarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/10/15
HCL 47/2018privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/10/15
HCL 46/2018privind aprobarea nomenclatorului stradal prin atribuirea denumirilor de strazi din comuna Movila Banului, judetul Buzau2018/10/15
HCL 45/2018privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului2018/10/15
HCL 40/2018privind aprobarea bugetului local rectificat pe trimestrul III anul 2018 si a listei de investitii la nivelul comunei Movila-Banului, jud. Buzau2018/09/19
HCL 39/2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului„AMENAJAREA UNUI PARC COMUNAL SI AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2018/09/14
HCL 38/2018privind stabilirea domeniilor de activitate si locurile unde contravenientii vor presta munca in folosul comunitatii2018/08/31
HCL 36/2018privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie (DALI) nsi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2018/08/31
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/08/31
HCL 34/2018privind revocarea hotararii nr 4/25.01.2018 de aprobare a reconstituirii islazului comunal la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/07/31
HCL 33/2018privind modificarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău2018/07/31
HCL 32/2018privind modificarea hcl nr 58/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/07/31
HCL 30/2018privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDETUL BUZAU”2018/07/31
HCL 29/2018privind aprobarea completarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/07/31
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/07/31
HCL 27/2018privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Movila Banului, județul Buzău2018/06/29
HCL 21/2018privind alocarea sumei de 7000 lei lei din bugetul local pentru organizarea serbarii de 1 Iunie – ziua Copilului la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/05/31
HCL 20/2018privind aprobarea modificarea Planului anual de achizitii publice la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/05/31
HCL 19/2018privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 20182018/05/31
HCL 18/2018privind rectificarea bugetului local al anului 2018 la nivelul comunei Movila-Banului2018/04/27
HCL 15/2018privind infiintarea serviciului public de alimentare cu apă, în comuna Movila Banului , Judeţul Buzău2018/04/27
HCL 14/2018privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversiotar pentru anul scolar 2018-2019 aprobata cu OMECTS la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/04/27
HCL 13/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada aprilie- iunie 20182018/04/27
HCL 7/2018privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si lista de investitii la nivelul comunei Movila-Banului2018/02/09
HCL 53/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale pentru anul 2019 la nivelul comunei Movila Banului, jud. Buzau 2018/01/26
HCL 5/2018privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Movila Banului, judetul Buzau in anul 20182018/01/25
HCL 4/2018privind aprobarea reconstituirii islazului comunal la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2018/01/25
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20182018/01/25
HCL 1/2018privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada ianuarie – martie 20182018/01/25
HCL 58/2017privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/12/22
HCL 57/2017privind aprobarea notei conceptuale si a studiului de fezabilitate privind”Executie trotuare pietonale in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”2017/12/22
HCL 56/2017privind aprobarea notei conceptuale si a studiului de fezabilitate privind”Reabilitare si Modernizare iluminat public existent , comuna Movila Banului, judetul Buzau”2017/12/22
HCL 53/2017privind modificarea organigramei si a statului de functii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/12/22
HCL 46/2017privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului Caminului Cultural si terenul acestuia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Reabilitare, Modernizare, Dotare si Extindere Camin Cultural Limpezis, Comuna Movila Banului, Judetul Buzau2017/11/07
HCL 45/2017privind rectificarea bugetului local al anului 2017 la nivelul comunei Movila-Banului2017/11/07
HCL 44/2017privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Executie grup sanitar si dotari Camin Cultural in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/10/31
HCL 43/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada octombrie-decembrie 20172017/10/31
HCL 42/2017privind rectificarea bugetului local al anului 2017 la nivelul comunei Movila-Banului2017/10/03
HCL 41/2017privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia Executie grup sanitar si dotari Camin Cultural in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/09/29
HCL 40/2017privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna VILCELELE si comuna BOZIORU sunt membre asociate2017/09/29
HCL 39/2017privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna CILIBIA este membru asociat2017/09/29
HCL 37/2017privind aprobarea documentatiei tehnice pentru teren de sport acoperit comuna Movila Banului, sat Limpezis, judetul Buzau2017/08/31
HCL 36/2017privind aprobarea documentatiei tehnice pentru Amenajare si modernizare parc, loc agrement si de joaca pentru copii in comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/08/31
HCL 34/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalucontractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/07/28
HCL 32/2017privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2017 la nivelul comunei Movila Banului2017/07/07
HCL 29/2017privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, la care comuna Movila Banului este membru asociat2017/05/31
HCL 17/2017pentru aprobarea modificarii HCL nr 14/10.03.2017 privind cheltuielile legate de proiect și in vederea realizării obiectivului ” Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Movila Banului, judetul Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/03/27
HCL 16/2017rivind aprobarea utilizarii excedentului pentru unele lucrari de investitii respectiv Extindere sediu primarie sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau cu suma de 193000 lei2017/03/16
HCL 15/2017privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si lista de investitii la nivelul comunei Movila Banului2017/03/16
HCL 14/2017pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și in vederea realizării obiectivului ” Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna Movila Banului, judetul Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/03/10
HCL 12/2017pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și in vederea realizării obiectivului ” Gradinita cu program normal, comuna Movila Banului, judetul Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/02/28
HCL 11/2017privind reorganizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/02/28
HCL 10/2017privind incredintarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apa SA Buzau2017/02/28
HCL 9/2017prvind implementarea proiectului Modernizare drumuri de interes local in comuna Movila Banului, judetul Buzau2017/02/28
HCL 8/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Movila Banului, județul Buzău”2017/02/28
HCL 8/2017pentru aprobarea intocmirii documentatiei ridicari topo cadastrale transa stradala in vederea obtinerii receptiei tehnice OCPI pe diferite proiecte retea de drumuri comunale si satesti la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2017/02/28
HCL 7/2017pentru aprobarea indicatorilor tenico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ”Rețea de distribuție apă potabilă și racorduri de branșament la consumatori în comuna Movila Banului, jud. Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/01/31
HCL 6/2017pentru aprobarea indicatorilor tenico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ”Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Movila Banului comuna Movila Banului, jud. Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/01/31
HCL 5/2017pentru aprobarea indicatorilor tenico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei ”Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Limpezis comuna Movila Banului, jud. Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Movila Banului, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/01/31
HCL 4/2017privind acoperirea deficitului bugetului sectiunii de dezvoltare pe anul 20162017/01/31
HCL 3/2017privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20172017/01/31
HCL 2/2017privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2016 la nivelul comunei Movila-Banului, judetul Buzau2017/01/31
HCL 1/2017privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada ianuarie-martie 20172017/01/31

Comments are closed.