Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 56/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul IV de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/11/19
Proiect 55/2021privind alocarea sumei de 13000 lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis si prescolarilor din gradinitele de la nivelul comunei Movila-Banului, judetul Buzau cu ocazia serbarii Pomului de Craciun2021/11/19
Proiect 54/2021privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a contributiei proprii aferente investitiei” Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul: Dispensar”2021/11/12
Proiect 53/2021privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici si a contributiei proprii aferente investitiei” Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru obiectivul: Camin Cultural”2021/11/12
Proiect 52/2021privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Movila Banului pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau2021/10/22
Proiect 51/2021prvind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2021/10/22
Proiect 50/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, actualizați, ai obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOVILA BANULUI, JUDEȚUL BUZĂU”2021/10/22
Proiect 49/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul IV si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/10/18
Proiect 48/2021privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 20222021/10/13
Proiect 47/2021privind aprobarea modificarii HCL nr.26/27.05.2021 privind aprobarea semnarii unui act adtional la Contractul de asociere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pasunile aflate in proprietatea privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/10/13
Proiect 46/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii„Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere sistem de canalizare in Comuna Movila Banului, Satele Cioranca Si Limpezis” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/13
Proiect 45/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii„Modernizare drumuri comunale si satesti in Comuna Movila Banului. Satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/13
Proiect 44/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie-decembrie 20212021/10/13
Proiect 43/2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 2,63% pentru anul 2022 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/09/22
Proiect 42/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/09/15
Proiect 41/2021privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/09/15
Proiect 40/2021privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2021-2022.2021/09/13
Proiect 39/2021privind aprobarea modificării HCL nr.27/24.06.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2021/09/13
Proiect 38/2021privind atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/08/10
Proiect 37/2021privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/08/10
Proiect 36/2021privind aprobarea documentatie referitoare la desfiintarea sediului vechi al primariei din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2021/08/10
Proiect 35/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/08/10
Proiect 34/2021privind aprobarea completarii Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/07/15
Proiect 33/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/07/09
Proiect 32/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august- octombrie 20212021/07/09
Proiect 31/2021privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea postului de Sef serviciu in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau, serviciu public cu personalitate juridica2021/06/17
Proiect 30/2021privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute catre SC Distributie Energie Electrica Romania, cu titlu gratuit, a unui teren proprietate publica a comunei Movila Banului in suprafata de 300,53 mp in vederea realizarii lucrarii de investitii“ Lucrari de racordarea pentru alimentare cu energie electrica Statie de Epurare in sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”.2021/06/17
Proiect 29/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie2021/06/17
Proiect 28/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie2021/06/17
Proiect 27/2021privind aprobarea modificării HCL nr.4/15.01.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitateal primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2021/06/17
Proiect 26/2021privind aprobarea semnarii unui act aditional la Contractul de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul Buzău2021/05/27
Proiect 25/2021privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/05/26
Proiect 24/2021privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea postului de muncitor in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau, serviciu public cu personalitate juridica2021/05/19
Proiect 23/2021privind mentinerea in noul program judetean de transport a prevederilor existente pentru Comuna Movila Banului in Programul județean de transportrutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău care estevalabil pana la 31.12.20212021/05/19
Proiect 22/2021privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti al autovehiculelor si utilajelor aflate in dotarea proprie a UAT Movila Banului, judetul Buzau2021/05/19
Proiect 21/2021privind aprobarea Notei conceptuale si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii: “Reparatie si intretinere drumuri satesti in satele Movila Banului si Limpezis, judetul Buzau”2021/04/13
Proiect 20/2021privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii: “Reparatie trotuar pietonal in Satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau”2021/04/13
Proiect 19/2021privind aprobarea burselor scolare pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preunuversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/04/13
Proiect 18/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20212021/04/13
Proiect 17/2021privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/04/13
Proiect 16/2021privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate2021/04/13
Proiect 15/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 a comunei Movila Banului, judetul Buzau2021/04/13
Proiect 14/2021privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice al comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 20212021/04/13
Proiect 13/2021privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2021/04/13
Proiect 12/2021privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 20212021/03/19
Proiect 11/2021privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-20232021/03/19
Proiect 10/2021privind aprobarea regulamentului, a procedurilor de emitere şi implementarea a formatului unic de card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap din comuna Movila Banului2021/02/17
Proiect 9/2021privind stabilirea criteriilor proprii si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta din bugetul local pentru anul 20212021/02/17
Proiect 8/2021privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Movila Banului a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Movila Banului, județul Buzău.2021/02/17
Proiect 7/2021privind aprobarea modificării Actului Constituti și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Movila Banului este membru asociat2021/02/17
Proiect 6/2021cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Movila Banului, Judetul Buzau”2021/01/15
Proiect 5/2021privind aprobarea efectuarii de cheltuieli in limita de 1/12 din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2020 pentru achizitionarea de mobilier la sediul primariei Movila Banului, judetul Buzau.2021/01/15
Proiect 4/2021privind aprobarea modificării HCL nr.43/17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2021/01/15
Proiect 3/2021privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20212021/01/13
Proiect 2/2021privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 20212021/01/13
Proiect 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie 2021- aprilie 20212021/01/13
Proiect 51/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna MOVILA BANULUI, judetul BUZAU”2020/12/03
Proiect 50/2020privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/25
Proiect 49/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul IV si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/25
Proiect 48/2020privind alocarea sumei de 8000 lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis si prescolarilor din gradinitele de la nivelul comunei Movila-Banului, judetul Buzau cu ocazia serbarii Pomului de Craciun2020/11/25
Proiect 47/2020privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 3,8% pentru anul 2021 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/25
Proiect 46/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul IV de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/11/25
Proiect 45/2020privind aderarea comunei Movila Banului, județul Buzău, in calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”2020/11/17
Proiect 44/2020rivind aprobarea documentatiei pentru investitia:“Sistem de supraveghere video stradal in comuna Movila Banului, judetul Buzau”2020/11/17
Proiect 43/2020privind aprobarea modificării HCL nr.25/30.06.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2020/11/17
Proiect 42/2020privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2020-2021.2020/11/17
Proiect 41/2020Privind alegerea viceprimarului comunei Movila Banului, județul Buzău2020/11/10
Proiect 40/2020privind aprobarea organizarii Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/11/10
Proiect 39/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020- ianuarie 20212020/11/10
Proiect 38/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul IV si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/10/16
Proiect 37/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA“ TIP V2, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău2020/09/22
Proiect 36/2020privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare post mortem al Comunei Movila Banului, județul Buzău” domnului Turturica Ionel2020/09/22
Proiect 35/2020privind aprobarea modificarii HCL nr.11/19.02.2020 privind planul anual de achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/09/21
Proiect 34/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/09/18
Proiect 37/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA“ TIP V2, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău2020/09/14
Proiect 36/2020privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare post mortem al Comunei Movila Banului, județul Buzău” domnului Turturica Ionel2020/09/14
Proiect 33/2020privind aprobarea documentației tehnice pentru proiectul” Lucrari intretinere si reparatii strada Lalelelor(DC 153) in Comuna Movila Banului, judetul Buzau2020/08/24
Proiect 32/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/08/24
Proiect 31/2020privind aprobarea solicitătii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijloci-S.A., plata comisionului de garantare și valoarea proiectului integrat finanțat prin submăsura 19.2_7 al comunei Movila Banului, intitulat”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”2020/07/15
Proiect 30/2020privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul:”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”2020/07/15
Proiect 29/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului de Asistență MedicalăComunitară la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind asistența medicală comunitară pentru anul 20202020/07/15
Proiect 28/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/07/15
Proiect 27/2020privind acordul în vederea instalării unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală în perioada campaniei electorale pentru autoritatile publice locale in anul 20202020/07/15
Proiect 26/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie- septembrie 20202020/06/16
Proiect 25/2020privind aprobarea modificării HCL nr.85/29.11.2019 privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcții si a numărului de funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău2020/06/15
Proiect 24/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Movila Banului este membru asociat2020/05/18
Proiect 23/2020privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/04/15
Proiect 22/2020privind apobarea casarii unor mijloace fixe si a unor bunuri de natura obiectelor de inventar de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/04/15
Proiect 21/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 trimestrul II si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/04/15
Proiect 20/2020privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 20202020/04/15
Proiect 19/2020privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.82/29.11.2019 privind atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/04/15
Proiect 18/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie- iunie 20202020/04/15
Proiect 17/2020privind completarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.80/29.11.2019 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/28
Proiect 16/2020privind aprobarea notei conceptuale „intretinere si asigurare functionalitate strazi intravilan, satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca”.2020/02/28
Proiect 15/2020privind aprobarea documentatiei tehnice privind „Amenajare parcare in zona sala de sport Limpezis”, comuna Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/28
Proiect 14/2020privind aprobarea documentatiei tehnice privind “Intretinere si asigurare functionalitate teren baza de sport Movila Banului, judetul Buzau2020/02/28
Proiect 13/2020privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.84/29.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta in vederea refacerii acoperisului unei locuinte din satul Movila Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau2020/02/13
Proiect 12/2020privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului nr.83/29.11.2019 privind atestarea la domeniul privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in suprafata de 7896 mp, situat in extravilanul comunei Movila Banului, tralaua 1.2020/02/13
Proiect 11/2020privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/13
Proiect 10/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.2020/02/13
Proiect 9/2020privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere intre UAT Movila Banului si Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau.2020/01/17
Proiect 8/2020privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate2020/01/17
Proiect 7/2020privind aprobarea modificarii HCL nr.22/31.08.1999 Sectiunea I – Bunuri imobile, pozitia nr.1 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/01/17
Proiect 6/2020privind semnarea sub formă autentică a Contractului de asociere în participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul Buzău2020/01/17
Proiect 5/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Ungureanu Viorel2020/01/17
Proiect 4/2020privind aprobarea achizitiei unui imobil si a terenului aferent situate in satul Movila Banului, Str.Nuferilor, nr.167, judetul Buzau2020/01/17
Proiect 3/2020privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 20202020/01/17
Proiect 2/2020privind aprobare inchirierii prin licitatie publica a pasunilor din proprietatea privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau2020/01/17
Proiect 1/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – martie 20202020/01/17

Comments are closed.